Æblehusets styrkede pædagogiske læreplan

1. Introduktion

1. Introduktion

Velkommen til Æblehusets styrkede pædagogiske læreplan. Vi håber, du vil bruge tid på at læse dette dokument og tilmed finder de informationer og viden, du har behov for. Dokumentet kan betragtes som en samling af relevante pædagogiske samtaler og diskussioner, der...

2. Vi er Æblehuset

2. Vi er Æblehuset

Æblehuset kendetegnes ved en personalegruppe med høj faglighed, høje ambitioner og stærk professionalisme. Vi har en stor og velindrettet fysisk ramme både indenfor og udenfor som motiverer til leg, fordybelse og aktivitet for børn i alle aldre. I Æblehuset er vi...

3. Evaluerende pædagogisk praksis

3. Evaluerende pædagogisk praksis

Evalueringskulturen i Æblehuset har i princippet flere formål. Evalueringen sigter på den ene side mod at udvikle Æblehusets læringsmiljø, således der skabes trivsel, læring, udvikling og dannelse for børnene. På den anden side sigter evalueringskulturen mod, at...

4. Børnesyn og børneperspektiver

4. Børnesyn og børneperspektiver

I Æblehuset er vores børnesyn ikke blot et børnesyn, men i høj grad et menneskesyn. Vores børnesyn er sammensat af tanker og teorier fra både psykologien, filosofien og nyere småbørnsforskning. I Æblehuset vil du opleve, at vores børnesyn gennemsyrer og skinner...

5. Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen

5. Et pædagogisk læringsmiljø hele dagen

Børn lærer ved at udforske med krop og sanser. I løbet af en dag vil børnene forundres, udfordres og blive konfronteret med  spørgsmål, der udvikles i et eksperimenterende og relationelt samspil med venner, materialer og fysiske omgivelser, der  indgår som...

6. Det fysiske og æstetiske børnemiljø

6. Det fysiske og æstetiske børnemiljø

Æblehusets fysiske ramme er afgørende for vores læringsmiljø. Vi reflekterer konsekvent over, hvordan indretning og indhold bidrager til vores pædagogiske praksis.  Både ude og inde forsøger vi at skabe fleksible rum, der tager højde for børnenes forskelligartede...

7. Børns leg

7. Børns leg

I Æblehuset har legen en værdi i sig selv, og leg er en gennemgående del af Æblehusets hverdag. Børn leger ikke for at lære, børn leger for at lege, men de lærer meget i gennem deres leg. Legen er noget, der opstår, udvikler sig og bevæger sig mellem børn. Det er...

8. Det brede læringsbegreb og dannelse

8. Det brede læringsbegreb og dannelse

I Æblehuset forstår vi læring bredt. Læring foregår kontinuerligt, gennem leg, relationer, aktiviteter, rutinesituationer etc. I Æblehuset oplever børnene sig som vigtige individer i sociale fællesskaber, hvor de inddrages og får mulighed for at eksperimentere. I...

9. Børnefællesskaber

9. Børnefællesskaber

I Æblehuset er det afgørende for os, at alle børn har deltagelsesmuligheder og er en del af børnefællesskaber, hvor de oplever tætte relationer og samspil med andre børn og voksne. Al leg, dannelse og læring udspringer af socialt samspil, og det er vigtigt for det...

10. Børn i udsatte positioner

10. Børn i udsatte positioner

Børn i udsatte positioner er en meget bred betegnelse og der er tale om en sammensat gruppe. Det kan være børn fra familier med en svag socioøkonomisk baggrund, børn med fysisk/psykisk funktionsnedsættelse eller børn, der i bestemte situationer befinder sig uden for...

11. Alsidig personlig kompetence

11. Alsidig personlig kompetence

Mål: Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udfolder, udforsker og erfarer sig selv og hinanden på både kendte og nye måder og får tillid til egne potentialer. Dette skal ske på tværs af blandt andet alder, køn samt social og kulturel baggrund.Det...

12. Social udvikling

12. Social udvikling

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn trives og indgår i sociale fællesskaber, og at alle børn udvikler empati og relationer.Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte fællesskaber, hvor forskellighed ses som en ressource, og som bidrager til...

13. Kommunikation og sprog

13. Kommunikation og sprog

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre...

14. Krop, sanser og bevægelse

14. Krop, sanser og bevægelse

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udforsker og eksperimenterer med mange forskellige måder at bruge kroppen på.Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn oplever krops- og bevægelsesglæde både i ro og i aktivitet, så børnene...

15. Natur, udeliv og science

15. Natur, udeliv og science

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får konkrete erfaringer med naturen, som udvikler deres nysgerrighed og lyst til at udforske naturen, som giver børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, og som giver børnene en...

16. Kultur, æstetik og fællesskab

16. Kultur, æstetik og fællesskab

Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn indgår i ligeværdige og forskellige former for fællesskaber, hvor de oplever egne og andres kulturelle baggrunde, normer, traditioner og værdier.Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn får...

17. Forældresamarbejde

17. Forældresamarbejde

I Æblehuset prioriterer vi forældresamarbejdet højt. Både personalet og forældrene har en vigtig fælles opgave med at binde de forskellige arenaer sammen, så barnet oplever et godt samspil mellem det derhjemme og dagligdagen i Æblehuset. Fra barnets første dag vil...

18. Sammenhængende overgange

18. Sammenhængende overgange

For et barn er der flere betydningsfulde overgange og Æblehuset arbejder med at skabe kontinuitet for børnene i alle de overgange der er i deres institutionsliv. Den første, og måske største overgang i det lille barns liv, er overgangen mellem hjem og vuggestue, men...